Elektroniczna skrzynka podawcza


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. Poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej na platformie PeUP. 
 2. Poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Państwowej (ePUAP). 
 3. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres poczta@powiat.kolobrzeg.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt. 1 lub pkt. 2.
 4. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na nośnikach danych.

Formy komunikacji

06‑07‑2017 09:03:00

Art.  63. [Sposób wniesienia i treść podania]
§  1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

§  2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§  3. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§  3a. Podanie wniesione na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej zawiera dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

§  3b. (uchylony).

§  4. Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda.

§  5. (uchylony).

Art.  64.  [Braki formalne podania]

§  1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§  2. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. 

Dz.U. 2022 poz. 2000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie email.png

3.

Dokumenty wnoszone za pomocą poczty elektronicznej

Adresy e-mail do poszczególnych wydziałów i pracowników nie służą do załatwiania spraw za ich pośrednictwem. Służą one jedynie do celów informacyjnych.

Dokumenty wnoszone drogą poczty elektronicznej są przyjmowane zgodnie z paragrafem 9 punkty 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216):

§ 9

 1. Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 2. W przypadku gdy:
  1. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
  2. w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 –

przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie epuap2_2_naglowek.jpg

1.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U.2015.971  z zm.) Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą znajdującą się na Elektronicznej Platformie usług Administracji Publicznej.

http://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-urzednika/katalog-spraw/profil-urzedu/spkol  - link działa tylko w przypadku osoby zarejestrowanej na platformie ePUAP2, posiadającej ważny Profil Zaufany.
Informacja, jak założyć Profil Zaufany dostępna jest tutaj:   http://pz.gov.pl 

adres skrytki na ePUAP:  /spkol/skrytka

UWAGA: W celu złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego (PZ).
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie usb_pamiec.png

4.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na nośnikach danych

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na następujących nośnikach danych:

 1. pamięć masowa USB
 2. płyta CD-RW / CD-R 

nie zawierających ŻADNYCH innych danych poza dokumentem / dokumentami

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru: wolne miejsce równe co najmniej takiej samej objętości, jak dokumenty dostarczone do Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Pozostawienie możliwości zapisu w przypadku płyty CD-RW (otwarta sesja zapisu).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Formaty załączników

06‑07‑2017 09:17:46

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U.2015.971  z zm.), Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu akceptuje poniższe formaty plików jako załączniki do kierowanej korespondencji elektronicznej, chyba, że inne przepisy prawa stanowią inaczej.

Format danych

Zastosowanie formatu

Organizacja ustalająca format

Norma

.doc

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.docx

sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką

Microsoft Corporation

 

.gif

grafika rastrowa

CompuServe

 

.jpg (.jpeg)

grafika rastrowa

Joint Photographic Experts Group

ISO/IEC 10918

.ods

arkusz kalkulacyjny

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.odt

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)

ISO 26300

.pdf

sformatowany tekst lub

sformatowany tekst z grafiką

Adobe Systems Incorporated

ISO/IEC 32000

.png

grafika rastrowa

 

ISO/IEC 15948

.rtf

sformatowany tekst

Microsoft Corporation

 

.svg

grafika wektorowa

W3C

 

.tif (.tiff)

grafika rastrowa

Adobe Systems Incorporated

 

.txt

niesformatowany tekst

 

ISO/IEC 10646

.xls

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xlsx

arkusz kalkulacyjny

Microsoft Corporation

 

.xml

sformatowany tekst

W3C

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Peup_naglowek.jpg

2.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U.2015.971  z zm.), Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu udostępnia wszystkim zainteresowanym Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, która znajduje się na Platformie e-Usług Publicznych.

http://pzkolobrzeg.peup.pl (zakładka logowanie)

Aby uzyskać dostęp do funkcji Platformy e-Usług Publicznych (PeUP) obsługujących e-Sprawy należy się zarejestrować i zalogować. W innym wypadku treść kart usług i formularzy (tam, gdzie są one udostępnione) dostępna jest wyłącznie w tylko do odczytu/podglądu. Opis funkcjonalności PeUP oraz inne informacje dotyczące e-usług publicznych zawiera Pomoc znajdująca się na stronie głównej oraz na wszystkich podstronach PeUP w górnej części ekranu.

UWAGA: W celu złożenia dokumentu za pośrednictwem platformy PeUP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie PeUP oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub potwierdzonego Profilu Zaufanego ePUAP (pozwalającego na zalogowanie się do obydwóch platform komunikacji elektronicznej).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  30‑04‑2008 08:14:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35-476-18 wew. 151 fax: 94 35-446-42
, w dniu:  30‑04‑2008 08:14:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2017 14:05:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie