Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna


 

Na spotkanie z prawnikiem umów się telefonicznie - 94 354 77 29
(numer dostępny w dni robocze od godz. 7,30 do godz. 15,30)
 

Zmiany w systemie Darmowej Pomocy Prawnej 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.). 

Dla beneficjentów pomocy – zmiany obowiązujące od 16 maja 2020 r. Na szczególną uwagę zasługuje rozszerzenie zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej o sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W takiej sytuacji, ze względów bezpieczeństwa, nie jest wymagane złożenie przez osobę uprawnioną oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz – jeśli chodzi o przedsiębiorców jednoosobowo prowadzących działalność gospodarczą – oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Wprowadzono również regulację, której celem jest zapewnienie równomiernych zapisów na dyżury w prowadzonych w danych powiatach punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzmocnione też zostało bezpieczeństwo i tajemnica udzielonej pomocy. Umożliwiono osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, skorzystanie z usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 

Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kołobrzeskiego. Szczegółowe dane dotyczące darmowej pomocy prawnej znajdują się na stronie internetowej Powiatu (www.powiat.kolobrzeg.pl) w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

W razie pytań szczegółowych wyjaśnień udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych pod numeram telefonu 94 354 77 29 oraz pod adresem npp@powiat.kolobrzeg.pl

 

Uwaga:

13‑03‑2020 13:47:11

Komunikat w sprawie ograniczenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kołobrzeskiego.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19, o którym mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do odwołania do odwołania ograniczam działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu porad i pomocy prawnej wyłącznie przez telefon oraz w drodze korespondencji elektronicznej.

Udzielanie pomocy w wyżej przedstawiony sposób będzie przebiegać analogicznie, jak w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w stosunku do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym  poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  

Wzór wniosku w postaci elektronicznej (szablon dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Dni i godziny udzielania świadczeń:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324

 • Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00,  pomocprawna10@powiat.kolobrzeg.pl
 • Wtorek - w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
 • Środa - w godz. 11,00 – 15,00,  pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
 • Czwartek - w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
 • Piątek - w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna11@powiat.kolobrzeg.pl  

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu  

 • Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00,  pomocprawna08@powiat.kolobrzeg.pl  502 509 940
 • Wtorek - w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna05@powiat.kolobrzeg.pl  608 206 775
 • Środa - w godz. 16,00 – 20,00,  pomocprawna07@powiat.kolobrzeg.pl / pomocprawna08@powiat.kolobrzeg.pl 600 929 185 / 502 509 940 (zmiennie co dwa tygodnie)
 • Czwartek - w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna07@powiat.kolobrzeg.pl 600 929 185
 • Piątek - w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna09@powiat.kolobrzeg.pl  889 269 518

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58  tel. 728 895 308

 • Poniedziałek – w godz. 15,00 - 19,00,  pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
 • Wtorek - w godz. 15,00 - 19,00,  pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
 • Środa - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
 • Czwartek - w godz. 15,00 - 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
 • Piątek - w godz. 15,00 - 19,00,  pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert

26‑11‑2019 13:18:01

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/10860499

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

31‑12‑2015 12:09:47

W dniu 30 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy, która obecnie nosi tytuł ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach. 

Od stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 ustawy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje ogólne o nieodpłatnej pomocy prawnej

31‑12‑2018 13:59:36
Od roku 2019 r. dostępna jest nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która w szczególności polegać ma na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.
Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej z bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogła skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Od stycznia 2019 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w danym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.


Wszystkie niezbędne informacje będą dostępne na stronie BIP Powiatu Kołobrzeskiego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej w Kołobrzegu

31‑12‑2015 12:07:36

Starosta Kołobrzeski informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kołobrzegu ul. Okopowa 15, pokój nr 13,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinch od 16,00 do 20,00

zobacz na mapie (nowe okno przeglądarki internetowej)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera w Kołobrzegu

28‑02‑2017 11:21:12

Starosta Kołobrzeski informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Kołobrzeg, ul. Artura Grottgera 11, (obok siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),

czynny w poniedziałek, środę i piątek w godz. od 11,00 do 15,00,
czynny we wtorek i czwartek  w godz. od 9,00 do 13,00.

zobacz na mapie (nowe okno przeglądarki internetowej)

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

28‑02‑2017 11:25:18

Starosta Kołobrzeski informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) na powiat kołobrzeski przypadają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 • Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

czynny od poniedziałku do piątku w godzinch od 15,00 do 19,00

zobacz na mapie (nowe okno przeglądarki internetowej)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

 

Więcej przydatnych informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znaduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości 

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

06‑07‑2020 13:48:32

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną.  https://www.spkolobrzeg.finn.pl/rodo

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch, Magdalena Szymańska , w dniu:  31‑12‑2015 11:31:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  31‑12‑2015 11:31:37
Data ostatniej aktualizacji:
24‑11‑2020 10:57:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie