Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 026/2018/GN

18‑04‑2018 13:17:38

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje że w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony i ustalenie wysokości rocznego czynszu za dzierżawę parkingu samochodowego o nawierzchni bitumicznej, położonego w pasie drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg-Dźwirzyno-Mrzeżyno (część działki nr 47 obręb Dźwirzyno oraz część działki nr 199/2 obręb Grzybowo o łącznej pow. 0,2091 ha) – będącego własnością Powiatu Kołobrzeskiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 025/2018/GN

06‑04‑2018 12:42:19

Starosta Kołobrzeski jako organ właściwy do ustalenia odszkodowania zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. w oparciu o przepisy art. 61 § 4 Kpa, w związku z art. 12 ust. 4a specustawy zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia prawa własności przysługującego Antoniemu Brink współwłaścicielowi na prawach wspólności ustawowej do nieruchomości określonej działkami nr nr 250/3 i 250/4 obręb 12 miasta Kołobrzeg, w związku z ich przejęciem przez Gminę Miasto Kołobrzeg, (...)
W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Antoniego Brink, s. Michała i Marii oraz inne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia Staroście Kołobrzeskiemu, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, swoich praw do przedmiotowej nieruchomości oraz ich udokumentowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie kzn.jpg

Informacja nr 052/2017/GN

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. poz. 1529).
Główne zadania KZN

  • rozważne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w celu poprawy dostępności mieszkań, w tym przygotowywanie i przeznaczanie ich na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzących do stworzenia szerokiej oferty mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • wspieranie, we współpracy z samorządami, tworzenia lokali socjalnych, poprawianie ich jakości i dostępności,
  • wspieranie samorządów w realizowanych przez nie działaniach rewitalizacyjnych,
  • kreowanie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
  • podejmowanie działań w celu podniesienia atrakcyjności dla inwestorów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje KZN, w szczególności dokonywanie ich podziału, scalenia i podziału oraz działań związanych z realizacją uzbrojenia technicznego,
  • stanie na straży, zgodnej z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użytkowania powstałego zasobu mieszkaniowego w sposób prawidłowy, niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców,
  • prowadzenie działań analitycznych w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym we współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi,
  • prowadzenie działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój rynku mieszkaniowego w kraju,
  • udzielanie finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w innych ustawach (w tym w ramach realizacji pakietu „Mieszkanie Plus”).

przejdź do strony KZN (nowe okno przeglądarki internetowej)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2018 13:36:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie