Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 003/2018/GN

17‑01‑2018 09:41:10

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
Oznaczenie geodezyjne, powierzchnia i położenie     Działka nr 68  o pow. 0.6778 ha, obręb ewidencyjny 4 miasto Kołobrzeg, Kołobrzeg ul. Jerzego Waszyngtona 1 - ul. Marcina Borzymowskiego 9.
Nr księgi wieczystej: KO1L/00005983/4 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV ww. księgi wieczystej – brak wpisów.
Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania.     Nieruchomość gruntowa, zabudowana obiektem hotelowym o powierzchni użytkowej w całości 9.697,00 m2 przeznaczonym na cele wypoczynkowo – rekreacyjne, położona w Kołobrzegu przy ul. Jerzego Waszyngtona 1 i ul. Marcina Borzymowskiego 9. Zabudowana jest budynkami wybudowanymi w latach 1962-1966, które tworzą funkcjonalnie jedną całość pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy „Gryf”. Na obszarze OW znajdują się następujące zabudowania ujawnione w ewidencji gruntów i budynków - kartotece budynków: Nr ewidencyjny 262 - dom wypoczynkowy o pow. zabudowy 752 m2, Nr ew. 263 – dom wypoczynkowy o pow. zabudowy 578 m2, Nr ew. 264 – dom wypoczynkowy o pow. zabudowy 28 m2, Nr ew. 265 – dom wypoczynkowy o pow. zabudowy 91 m2, Nr ew. 266 – dom wypoczynkowy   (kawiarnia, restauracja, baza zabiegowa)  o pow. zabudowy 231 m2, Nr ew. 267 – dom wypoczynkowy o pow. zabudowy 468 m2, Nr ew. 268 – dom wypoczynkowy o pow. zabudowy 206 m2, Nr ew. 269 – dom wypoczynkowy   o pow. zabudowy 206 m2, Nr ew. 380 – komora paliwowa     o pow. zabudowy 64 m2. Na nieruchomości znajdują się również budowle: sieć cieplna, sieć kanalizacji deszczowej, drogi wewnętrzne ośrodka, chodniki betonowe,  ogrodzenie ośrodka, śmietnik murowany, instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, co, gazowa.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód, zatwierdzonym  Uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg nr XVIII/242/08 z dnia 18 lutego 2008r. - teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość  oznaczony jest symbolem 7 UZ – funkcja podstawowa: usługi lecznictwa uzdrowiskowego, funkcja uzupełniająca: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. Budynki Nr ewidencyjny 268 i 269 są oznaczone na rysunku planu jako obiekt zabytkowy nr 21 podlegający ochronie zgodnie z § 16 ust.7 pkt 6 lit. b w/w uchwały Rady Miasta Kołobrzeg.
Cena wywoławcza nieruchomości  w zł 24.300.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100 ) netto.   Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług /VAT wg stawki 23%. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 002/2018/GN

17‑01‑2018 07:34:45

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego. (...)
Obręb ewidencyjny Miasto Gościno. Działki budowlane  przeznaczone na cele zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z garażami oraz budynkami gospodarczymi , nieuzbrojone, dostęp do działek drogą publiczną  nieurządzoną od  ul. Kołobrzeskiej, w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz Domu Pomocy Społecznej.
Nr działek: 402/8, 402/9, 402/10, 402/11, 402/12, 402/13, 402/14, 402/15, 402/16.(...)
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Burmistrz Gościna wydał warunki zabudowy w formie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami oraz budynkami gospodarczymi.
Forma zbycia: Sprzedaż prawa własności.
Inne informacje: Przez działkę nr 402/11 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, a przez południową część działek nr nr 402/15  i 402/16 - kabel elektroenergetyczny. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2018/GN

02‑01‑2018 11:04:08

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Oznaczenie geodezyjne, powierzchnia i położenie: 1. Część działki nr 47, obręb Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg 2. Część działki nr 199/2, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg o łącznej pow. 0,2091 ha.
Nr księgi wieczystej: KO1L/00042747/9 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV ww. księgi wieczystej – brak wpisów.
Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania.    Nieruchomość położona na granicy obrębów Dźwirzyno i Grzybowo, będąca własnością Powiatu Kołobrzeskiego, znajdująca się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, sklasyfikowana jest jako dr – droga oraz Ti – inne tereny komunikacyjne. Część nieruchomości przeznaczona do dzierżawy stanowi parking samochodowy o nawierzchni bitumicznej o pow. 0,2091 ha zlokalizowany   w pasie drogi powiatowej 3152Z. (...)
Forma władania     Dzierżawa na czas nieoznaczony. 30 - dniowy okres wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 053/2017/GN

28‑12‑2017 08:18:57

Starosta Kołobrzeski ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rusowo gmina Ustronie Morskie.  
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia nieruchomości: działka nr 158/1 o pow. 0,0067 ha obręb Rusowo gmina Ustronie Morskie.
Nr księgi wieczystej: KO1L/00040223/6 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
Położenie i opis  nieruchomości: niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w obrębie Rusowo gmina Ustronie Morskie. Kształt działki regularny, uzbrojenie techniczne – niepełne. Dojazd do działki drogą gruntową nieurządzoną. Działka o małej powierzchni, brak możliwości optymalnego zagospodarowania. Nad granicą południową działki przebiega energetyczna napowietrzna linia średniego napięcia. Położenie średnie – w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowanie przestrzennego  Gminy Ustronie Morskie: W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie – działka nr 158/1 obręb Rusowo gmina Ustronie Morskie oznaczona jest na rysunku studium symbolem „F2” - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i zagrodowej (Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie nr XIII/78/2007 z dnia 20.12.2007 r.)  (...)  
Termin i miejsce przetargu     02 luty 2018 rok o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy  Placu Ratuszowym 1 – pokój nr 15 (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie kzn.jpg

Informacja nr 052/2017/GN

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. poz. 1529).
Główne zadania KZN

  • rozważne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w celu poprawy dostępności mieszkań, w tym przygotowywanie i przeznaczanie ich na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzących do stworzenia szerokiej oferty mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • wspieranie, we współpracy z samorządami, tworzenia lokali socjalnych, poprawianie ich jakości i dostępności,
  • wspieranie samorządów w realizowanych przez nie działaniach rewitalizacyjnych,
  • kreowanie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
  • podejmowanie działań w celu podniesienia atrakcyjności dla inwestorów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje KZN, w szczególności dokonywanie ich podziału, scalenia i podziału oraz działań związanych z realizacją uzbrojenia technicznego,
  • stanie na straży, zgodnej z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użytkowania powstałego zasobu mieszkaniowego w sposób prawidłowy, niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców,
  • prowadzenie działań analitycznych w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym we współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi,
  • prowadzenie działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój rynku mieszkaniowego w kraju,
  • udzielanie finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w innych ustawach (w tym w ramach realizacji pakietu „Mieszkanie Plus”).

przejdź do strony KZN (nowe okno przeglądarki internetowej)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 051/2017/GN

14‑12‑2017 15:05:07

Starosta Kołobrzeski jako organ właściwy do ustalenia odszkodowania zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2017r. w oparciu o przepisy art. 61 § 4 Kpa, w związku z art. 12 ust. 4a specustawy zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, dotyczące ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia prawa własności przysługującego Zygmuntowi Zwolińskiemu współwłaścicielom na prawach wspólności ustawowej do  nieruchomości określonej działką nr 294/1 o pow. 0,0021 ha obręb 12 miasta Kołobrzeg, która w związku z ostateczną decyzją  Starosty Kołobrzeskiego nr  417/2017 z dnia 08 czerwca 2017 r. znak B.6740.00193.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej  na rozbudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Kołobrzeg – ul. Budowlana została przeznaczona w całości na pas drogi gminnej i przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasto Kołobrzeg, za odszkodowaniem. W przypadku, kiedy współwłaściciel nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego – należy ją uznać za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.
W związku z powyższym, wzywa się spadkobierców Zygmunta Zwolińskiego, s. Stanisława i Stanisławy oraz inne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia Staroście Kołobrzeskiemu, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, swoich praw do przedmiotowej nieruchomości oraz ich udokumentowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2018 09:54:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie