Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 015/2019/GN

19‑06‑2019 08:21:26

Informacja o zamknięciu pierwszych pisemnych przetargów publicznych na sprzedaż skłaników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego właśność Skarbu Państwa.

Starosta Kołobrzeski jako organ reprezentujący Skarb Państwa na podstawie § 14  pkt 9) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729) informuje o zamknięciu pierwszych pisemnych przetargów publicznych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa zaplanowanych na niżej wymieniony dzień, bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 014/2019/GN

12‑06‑2019 08:31:16

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 22/3 o pow. 0,0037 ha położona w obrębie 12 miasta Kołobrzeg  przy ul. Jagiellońskiej, zapisana w księdze wieczystej KW nr KO1L/00041688/0.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg  działka nr 22/3, obr. 12 w Kołobrzegu oznaczona jest jako projektowany, główny zewnętrzny układ komunikacyjny miasta 1x2 oraz jako "MW.C.4" (...)
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i właściciela nakładów poniesionych na działce nr  22/3 (...)

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie mieszkanieplus.jpg

Informacja nr 043/2018/GN

Mieszkanie +  infolinia dla zainteresowanych

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2019 08:25:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie