Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 034/2019/GN

12‑12‑2019 09:01:31

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia przedmiotu:

  • Działka nr 386/2 o pow. 0,1166 ha obręb Siemyśl, gmina Siemyśl wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 386/4 o pow. 0,0746 ha obręb Siemyśl, oznaczonej jako droga „dr”.
  • Działka nr 386/3 o pow. 0,1166 ha obręb Siemyśl, gmina Siemyśl wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części w działce nr 386/4 o pow. 0,0746 ha obręb Siemyśl, oznaczonej jako droga „dr”.

Nr księgi wieczystej:

  • dz. nr 386/2 - KO1L/00027888/8 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak.
    dz. nr 386/4 – KO1L/00054114/0 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak
  • dz. nr 386/3 -  KO1L/00027888/8 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak
    dz. nr 386/4 – KO1L/00054114/0 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak (...)
Szczegóły w załączniku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 033/2019/GN

27‑11‑2019 10:47:37

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie.
Nr księgi wieczystej: KO1L/00044090/2 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.
Oznaczenie nieruchomości: Działka nr 45/3 o pow.0,0001 ha, obręb  ewidencyjny Miasto Gościno, gmina Gościno.
Opis nieruchomości: Działka położona jest w stefie pośredniej miejscowości Gościno przy  drodze publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, ul. Lubkowicka. Uzbrojenie techniczne terenu pełne. Zabudowana jest częścią budynku stacji transformatorowej wieżowej, konstrukcji murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku trafostacji na działce wynosi Pz= 1m2. Kształt działki regularny, trójkątny. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 032/2019/GN

26‑11‑2019 14:32:36

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.

Położenie i opis nieruchomości oraz nr księgi wieczystej i obciążenia: Obręb ewidencyjny  nr 14 Miasto Kołobrzeg, ul. Wschodnia. Działka niezabudowana położona w strefie pośredniej miasta, przylegająca  do drogi powiatowej nr 3343Z ul. Wschodnia w Kołobrzegu, leżąca w ciągu istniejących garaży. Pełna dostępność do sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanej w ulicy Wschodniej,  dojazd dobry, kształt działki regularny
Księga wieczysta nr KO1L/00035419/9 prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV wpisów brak.   
Nr działki: 4/91    
Pow. działki [ha]: 0,0020
Termin  przetargu: 10.01.2020 r., godz. 10.00     

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 031/2019/GN

14‑11‑2019 08:39:53

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Oznaczenie geodezyjne: Działka nr 1254 o pow. 0,2605 ha, obr. Ustronie Morskie, gm. Ustronie Morskie.
Nr księgi wieczystej: KW nr KO1L/00028623/0 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV księgi wpisów brak.
Położenie i opis nieruchomości: Grunt niezabudowany, oznaczony działką nr 1254 o pow. 0,2605 ha, położony w  Ustroniu Morskim, strefie pośredniej miejscowości przy zbiegu ulicy Koszalińskiej (droga krajowa nr 11) i ulicy Polnej (droga powiatowa). Działka w kształcie trójkąta prostokątnego, teren płaski.  Działka porośnięta samosiewami drzew (zakrzaczenia, zadrzewienia).
Przeznaczenie w mpzp: Działka nr 1254 znajduje się na obszarze dla, którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniatowo i Gwizd - część A (zatwierdzony Uchwałą nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 05.11.2010 r.), który przewiduje dla w/w działki kategorię użytkowania oznaczoną symbolem „57 UTM" - zabudowa usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Cena wywoławcza nieruchomości w zł: 294.000,00 zl (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) netto. Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług/VAT/ wg stawki 23%. (...)
Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 16 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 4-6 – pokój nr 12.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 015/2019/GN

19‑06‑2019 08:21:26

Informacja o zamknięciu pierwszych pisemnych przetargów publicznych na sprzedaż skłaników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego właśność Skarbu Państwa.

Starosta Kołobrzeski jako organ reprezentujący Skarb Państwa na podstawie § 14  pkt 9) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729) informuje o zamknięciu pierwszych pisemnych przetargów publicznych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa zaplanowanych na niżej wymieniony dzień, bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie mieszkanieplus.jpg

Informacja nr 043/2018/GN

Mieszkanie +  infolinia dla zainteresowanych

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2019 09:05:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie