Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 031/2018/GN

02‑08‑2018 10:23:27

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest część o pow. 578,30 m² działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 354/5 o pow. 0,0914 ha położonej w obrębie Ustronie Morskie gmina Ustronie Morskie, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00043147/0.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo i Gwizd – część A, uchwalonego uchwałą Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 05 listopada 2010 r.  - działka nr 354/5 o pow. 0,0914 ha obręb Ustronie Morskie  przeznaczona jest w części pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz w części pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (usług gastronomii, handlu, sportu i rekreacji, rehabilitacyjnych, zdrowotnych   i in.).
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat
Czynsz dzierżawny: Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2016 Starosty Kołobrzeskiego  z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia  stawki czynszu za dzierżawę gruntu Skarbu Państwa oznaczonego działką nr 354/5 obręb Ustronie Morskie – roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4,50 zł netto  za m² gruntu przeznaczonego na zagospodarowanie działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie. Do czynszu dzierżawnego ustalonego na podstawie w/w stawki dolicza się obowiązujący podatek od VAT według aktualnie obowiązujących stawek. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie kzn.jpg

Informacja nr 052/2017/GN

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. poz. 1529).
Główne zadania KZN

  • rozważne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w celu poprawy dostępności mieszkań, w tym przygotowywanie i przeznaczanie ich na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzących do stworzenia szerokiej oferty mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • wspieranie, we współpracy z samorządami, tworzenia lokali socjalnych, poprawianie ich jakości i dostępności,
  • wspieranie samorządów w realizowanych przez nie działaniach rewitalizacyjnych,
  • kreowanie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
  • podejmowanie działań w celu podniesienia atrakcyjności dla inwestorów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje KZN, w szczególności dokonywanie ich podziału, scalenia i podziału oraz działań związanych z realizacją uzbrojenia technicznego,
  • stanie na straży, zgodnej z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użytkowania powstałego zasobu mieszkaniowego w sposób prawidłowy, niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców,
  • prowadzenie działań analitycznych w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym we współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi,
  • prowadzenie działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój rynku mieszkaniowego w kraju,
  • udzielanie finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w innych ustawach (w tym w ramach realizacji pakietu „Mieszkanie Plus”).

przejdź do strony KZN (nowe okno przeglądarki internetowej)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑08‑2018 10:26:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie