Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 044/2018/GN

15‑11‑2018 13:36:01

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Oznaczenie geodezyjne, powierzchnia i położenie: działka nr 376/63, o pow. 1,6408 ha, obręb Mrzeżyno - 3, miejscowość Rogowo, gmina Trzebiatów, powiat gryficki.
Nr księgi wieczystej: SZ1G/00047574/6 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach. W dziale III wpisów brak, w dziale IV ustanowiona hipoteka na rzecz Gminy Trzebiatów.
Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Działka nr 376/63 położona jest w miejscowości Rogowo, na terenie zlikwidowanej jednostki wojskowej. Dostęp do drogi publicznej przez nieurządzoną drogę dojazdową. Teren płaski. Odległość od morza i jez. Resko Przymorskie- ok. 400 m. Zabudowana hangarem lotniczym powstałym w latach 1935 - 1937 oraz okalającymi go budynkami o zróżnicowanych wysokościach i funkcjach. Jest to pozostałość po niemieckiej bazie lotniczej z okresu II wojny światowej. Hangar to obiekt 1 - kondygnacyjny o konstrukcji masywnej, szkieletowej, żelbetowej, struno betonowej o pow. użytkowej 4064,60 m2, zaś okalające go budynki posiadają pow. użytkową 2229,70 m2. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu - 6294,30 m2. Pow. zabudowy według danych ewidencji gruntów i budynków wynosi 5879 m2. Obiekt wymaga remontu w zróżnicowanym stopniu. Nieruchomość przeznaczona na utworzenie i prowadzenie oddziału Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: W planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo do granicy portu w Dźwirzynie (Dz.Urz.Woj. Zach. nr 84 z 13.10.2008r., poz. 1788) teren dz. nr 376/63 oznaczony jest symbolem 65 UT.UK o przeznaczeniu: usługi turystyczne i kultury - centrum wystawiennicze,  z dopuszczeniem lokalizacji muzeum militarnego, usługi sportu i rekreacji, hotel do 50 miejsc noclegowych. 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie mieszkanieplus.jpg

Informacja nr 043/2018/GN

Mieszkanie +  infolinia dla zainteresowanych

W związku z ogromnym zainteresowaniem programem Mieszkanie Plus, Krajowy Zasób Nieruchomości uruchomił ogólnopolski numer telefonu 801-801-596, pod którym można uzyskać wszelkie informacje o tym programie. Zachęcamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 040/2018/GN

11‑10‑2018 10:38:31

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.  
Oznaczenie geodezyjne: Lokal użytkowy LU3 o pow. użytkowej 80,02 m2 zlokalizowany na I piętrze budynku mieszkalno – usługowego w Kołobrzegu przy ul. Kamiennej 3 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu – do 1026/10000 części (działka nr 197/1 o pow. 0,0759 ha obręb nr 13 m. Kołobrzeg).
Nr księgi wieczystej: KW nr KO1L/00025064/2 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu dla działki gruntu nr 197/1 obr. 13 miasta Kołobrzeg.
Położenie i opis nieruchomości: Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy LU3 o pow. użytkowej 80,02 m2, położony na I piętrze budynku mieszkalno – usługowego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu - do 1026/10000 części. Lokal nie posiada ogrzewania (istnieje pion gazowy w klatce schodowej). Do lokalu przynależą dwa pomieszczenia o pow. łącznej 17,40 m2 (piwnica 3/LU3 o pow. 16,30 m2 oraz WC o pow. 1,10 m2) Stan techniczny lokalu – średni.  Z nabyciem lokalu wiąże się obowiązek wnoszenia opłat do wspólnoty mieszkaniowej. Budynek, w którym  zlokalizowany jest lokal to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wybudowany ok. 1930 roku, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty – murowane, ściany – murowane z cegły, schody – drewniane, dach - konstrukcji drewnianej. Instalacje techniczne: wodno-kanalizacyjna, elektryczna. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 039/2018/GN

11‑10‑2018 10:36:35

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Oznaczenie geodezyjne: Działka nr 444 o pow. 1,02 ha, obr. Siemyśl, gm. Siemyśl.
Nr księgi wieczystej: KW nr KO1L/00038473/6 - prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. W dziale III i IV księgi wieczystej KW KO1L/00038473/6 wpisów brak.
Położenie i opis nieruchomości: Grunt niezabudowany, oznaczony działką  nr 444 o pow. 1,02 ha położony w strefie peryferyjnej miejscowości Siemyśl przy drodze w kierunku miejscowości Trzynik. Działka w kształcie regularnym, teren niezagospodarowany,  po byłym wyrobisku, porośnięty zakrzaczeniami. Dostępność komunikacyjna dobra. Grunt nieuzbrojony.
Przeznaczenie w mpzp: Działka nr 444 znajduje się na obszarze dla, którego z dniem 1 stycznia 2004 r. utracił moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 67 ust.1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl przewiduje dla w/w działki kategorię użytkowania terenu określoną jako tereny lokalizowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie kzn.jpg

Informacja nr 052/2017/GN

Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa nieoddanymi w użytkowanie wieczyste oraz będącymi przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, Dz. U. poz. 1529).
Główne zadania KZN

  • rozważne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w celu poprawy dostępności mieszkań, w tym przygotowywanie i przeznaczanie ich na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzących do stworzenia szerokiej oferty mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • wspieranie, we współpracy z samorządami, tworzenia lokali socjalnych, poprawianie ich jakości i dostępności,
  • wspieranie samorządów w realizowanych przez nie działaniach rewitalizacyjnych,
  • kreowanie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
  • podejmowanie działań w celu podniesienia atrakcyjności dla inwestorów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje KZN, w szczególności dokonywanie ich podziału, scalenia i podziału oraz działań związanych z realizacją uzbrojenia technicznego,
  • stanie na straży, zgodnej z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użytkowania powstałego zasobu mieszkaniowego w sposób prawidłowy, niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców,
  • prowadzenie działań analitycznych w zakresie mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz rewitalizacji, w tym we współpracy z instytutami badawczymi i szkołami wyższymi,
  • prowadzenie działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój rynku mieszkaniowego w kraju,
  • udzielanie finansowego wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla gospodarstw domowych na zasadach określonych w innych ustawach (w tym w ramach realizacji pakietu „Mieszkanie Plus”).

przejdź do strony KZN (nowe okno przeglądarki internetowej)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 024/2017/GN

27‑06‑2017 08:09:08

Lista rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 020/2017/GN

06‑06‑2017 10:42:28

Zaproszenie do składania wniosków o wpis na listę rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Starostę Kołobrzeskiego

W związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi nieruchomości położonych na terenie powiatu kołobrzeskiego (...) Starosta Kołobrzeski podejmuje czynności zmierzające do utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych pełniących funkcję biegłego w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej: Kpa, w postępowaniach administracyjnych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑11‑2018 13:37:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie