Kierownictwo Starostwa Powiatowego


Funkcję Starosty Kołobrzeskiego sprawuje

Tomasz Tamborski

Tomasz Tamborski

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 94 35 476 18 wew. 100, faks 94 35 446 42, sekretariat - pokój 8,

email: sekretariat@powiat.kolobrzeg.pl

Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.

Do zakresu działania Starosty należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu,
 4. upoważnianie pracowników Starostwa do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej,
 6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
 7. wydawanie zarządzeń w sprawach związanych z funkcjonowaniem Starostwa oraz w sprawach przewidzianych w odrębnych przepisach,
 8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu.


Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wicestarostą (WSP),
 2. Etatowym Członkiem Zarządu (ECZ),
 3. Sekretarzem (S),
 4. Skarbnikiem (F),
 5. Audytorem Wewnętrznym (AW),
 6. Geodetą Powiatowym (GP),
 7. Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów (RK),
 8. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PIN),
 9. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
 10. Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN),
 11. Wydziałem Ochrony Środowiska (OŚ),
 12. Wydziałem Budownictwa (B),
 13. Biurem Rzecznika Prasowego (RPS)

 


Funkcję Wicestarosty Kołobrzeskiego sprawuje

Helena Rudzis-Gruchała

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

tel 94 35 476 18 wew. 100, faks 94 35 446 42, Sekretariat, pokój 8,

emial: sekretariat@powiat.kolobrzeg.pl

Wicestarosta działa w zakresie spraw powierzonych przez Starostę i ponosi przed nim odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań. Wykonując swoje obowiązki Wicestarosta zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Powiatu.
W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta.

Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Wydziału Edukacji i Kultury (EK),
 2. Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PN)

Funkcję Etatowego Członka Zarządu sprawuje

Mirosław Tessikowski

Alternatywny tekst z opisem obrazu.


tel. 94 35 476 18 wew. 130, faks 94 35 446 42, pokój 11.

email: m.tessikowski@powiat.kolobrzeg.pl

Etatowy Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad:

 1. Wydziałem Komunikacji (K),
 2. Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ),
 3. Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (ZK).

 

 

Funkcję Sekretarza Powiatu Kołobrzeskiego sprawuje
Jerzy Leszczyński

Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel. 94 35 476 18 wew. 150, faks 94 35 446 42, pokój 9.

email: j.leszczynski@powiat.kolobrzeg.pl

Sekretarz, w zakresie ustalonym przez Starostę, zapewnia warunki efektywnego i sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy oraz prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych,
 2. organizuje sprawny obieg informacji w Starostwie oraz prawidłową obsługę interesantów,
 3. inicjuje i koordynuje czynności związane z opracowywaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych,
 4. nadzoruje terminowe i prawidłowe załatwianie spraw oraz skarg i wniosków,
 5. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Starostwie,
 6. koordynuje i nadzoruje proces przygotowywania materiałów na posiedzenia organów Powiatu,
 7. podejmuje czynności zapewniające realizację uchwał Rady i Zarządu,
 8. dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 9. analizuje warunki pracy w Starostwie, inicjuje ich usprawnienie i doskonalenie,
 10. wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd i Starostę.

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1. Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych (ON),
 2. Biura Rady i Zarządu Powiatu (BRP),
 3. Biura Kadr (BK),
 4. Archiwum Zakładowego (AZ).

W razie nieobecności Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu funkcję kierownika Starostwa pełni Sekretarz w zakresie ustalonym przez Starostę.

 

 

Funkcję Skarbnika Powiatu Kołobrzeskiego sprawuje
Barbara Ostrowska


Alternatywny tekst z opisem obrazu.

tel. 94 35 476 18 wew. 120, faks 94 35 446 42, pokój 1

email: b.ostrowska@powiat.kolobrzeg.pl

Skarbnik Powiatu nadzoruje:

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu.
 2. Skarbnik zapewnia organizację gospodarki finansowej Powiatu poprzez przygotowywanie przewidzianych prawem uchwał.
 3. Skarbnik zapewnia realizację polityki finansowej Powiatu.
 4. W szczególności do zadań Skarbnika w ramach realizacji budżetu należą sprawy związane:
 • z przekazywaniem podległym jednostkom budżetowym informacji w zakresie przypisanych im do realizacji dochodów i wydatków Powiatu, stanowiących podstawę planów finansowych tych jednostek,
 • z przekazywaniem z budżetu Powiatu podległym jednostkom budżetowym, środków pieniężnych na realizację zadań,
 • z przekazywaniem z budżetu Powiatu dotacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich rozliczaniem,
 • z przygotowywaniem projektów uchwał, analiz oraz informacji niezbędnych do zaciągania kredytów, z kontrasygnowaniem czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,
 • ze sprawowaniem ogólnego nadzoru nad realizacją uchwał i przedstawianiem wniosków Zarządowi.

5. Skarbnik zapewnia sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu, w określonych przepisami okresach sprawozdawczych na podstawie sprawozdań jednostkowych podległych jednostek.
6. Skarbnik prowadzi ogólną kontrolę składanych sprawozdań jednostkowych, w tym kontrolę zgodności z układem wykonawczym budżetu i planem finansowym zadań z zakresu administracji rządowej.
7. Skarbnik inicjuje wszelkie działania zmierzające do pozyskania środków finansowych dla Powiatu.
8. Skarbnik prowadzi negocjacje z bankami i z innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków finansowych.
9. Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału Finansów i Budżetu (FB).

Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  29‑06‑2005 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35-476-18 wew. 151 fax: 94 35-446-42
, w dniu:  29‑06‑2005 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2016 13:38:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie