Dostęp do informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej

24‑06‑2020 13:34:58

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o  dostępie  do  informacji  publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1764).

Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art. 1, ust. 1).

Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, (art. 3, ust. 1.),
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Prawo to przysługuje każdej osobie (art. 2 ust. 1). Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art. 2 ust. 2).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje podlegające udostępnianiu.

24‑06‑2020 13:41:14

Zasada udostępniania jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 ustawy. Precyzuje, jakie informacje podlegają upublicznianiu.

Są to m.in. informacje o:

 1. organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 2. zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
 3. polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
 4. danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, majątku publicznym.

Na mocy ustawy jawne i dostępne sa posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyborów. Ustawa nakazuje sporządzać i udostępniać stenogramy lub protokoły z obrad.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art. 6, ust. 2).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Formy udostępniania informacji publicznej

24‑06‑2020 13:44:59

Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego, ustnie lub w centralnym repozytorium,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne.

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust. 2).

Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest powiadamiany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja publiczna przetworzona

24‑06‑2020 13:47:34

W ustawie o dostępie do informacji publicznej ustawodawca nie definiuje terminu informacji przetworzonej.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych informacją przetworzoną jest taka gotowa informacja, którą na dzień złożenia wniosku, podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje.

Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie  istotne dla interesu publicznego. Wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, że działa on w interesie publicznym, a sprawa o której chce zostać poinformowany ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania odpowiedniego szczebla organów samorządu terytorialnego. W sytuacji, gdy brak jest interesu publicznego, w danej sprawie, organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej przetworzonej powinien wydać decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

24‑06‑2020 13:48:41

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, można:

 • wysłać e-mail na adres: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
 • dostarczyć wniosek osobiście do siedziby starostwa,
 • skorzystać z elektronicznej skrzynki Podawczej,
 • wysłać za pomocą usługi operatora pocztowego/kurierskiego,
 • skorzystać z karty uslug.
 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

24‑06‑2020 14:36:49

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność wynikającą z przepisów prawa (ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorcy, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o przymusowej restrukturyzacji itp. lub brak wskazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w odniesieniu do informacji przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust. 2, pkt 1).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzialność karna

24‑06‑2020 14:43:25
Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tryb odwoławczy i skargowy

24‑06‑2020 14:45:22

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej. W tym przypadku strona wnosząca skargę musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opłaty

24‑06‑2020 14:32:23

Jeśli w związku z udostępnieniem informacji publicznej, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia informacji lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W przypadku określenia opłaty, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o informację publiczną, Urząd wysyła do wnioskodawcy, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:

 • wnieść opłatę,
 • zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
 • wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej (lub nie odpowie na powiadomienie), udostępnia się wnioskowaną informację publiczną zgodnie z wnioskiem, a do wnioskodawcy wysyła się wezwanie do wniesienia opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej. W powyższym wezwaniu zostanie podany numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę.

Zarządzenie Starosty Kołobrzeskiego nr 2/2018 z dnia 05.01.2018 r. w sprawie opłat związanych z udostępnieniem informacji publicznej     

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Karta usługi

21‑05‑2008 14:53:00

Karta usługi - udostępnienie informacji publicznej - https://pzkolobrzeg.peup.pl/katalogstartk.seam?id=2931&trejId=317

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  21‑05‑2008 14:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35-476-18 wew. 151 fax: 94 35-446-42
, w dniu:  21‑05‑2008 14:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑06‑2020 18:59:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie