Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert


Rozstrzygnięcie konkursu: Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

17‑03‑2021 11:02:36

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. ogłoszonego na podstawie art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U.2020.1057 z dnia 2020.06.18)

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. pn. „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży”, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonuje się wyboru oferty Fundacji „NA PRZEKÓR PRZECIWNOŚCIOM”, z siedzibą w Kołobrzegu, i udziela się dotacji na finansowanie tego zadania w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Uchwała NR 375/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży”, w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dokumenty:
Plik pdf Protokol__komisja.pdf
17‑03‑2021 11:03:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
599KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf 375_rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert_integracja zaw. i społ..pdf
17‑03‑2021 11:03:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
214KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych w 2021 r.

18‑02‑2021 12:53:00

Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

----

UCHWAŁA NR 368/2021
ZARZĄDU POWIATU W KOŁOBRZEGU
z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie udzielenia dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Kołobrzeskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), uchwały nr XX/154/2020 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 rok, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. W oparciu o opinię Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu udziela dotacji na projekty z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, w wysokościach wynikających z załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Organizacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
Tomasz Tamborski
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
Jacek Kuś
Andrzej Olichwiruk
Helena Rudzis-Gruchała
Mirosław Tessikowski

---

Załącznik do Uchwały Nr 368/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2021 r.
WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R. Z ZAKRESU USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

1.    z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Nazwa organizacji pozarządowej

Rodzaj zadania

Wysokość

przyznanej dotacji (w zł.)

Data realizacji

Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu

Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz Dawców komórek macierzystych – wspieranie wszelkich form działalności, mającej na celu zwiększenie na terenie Powiatu ilości dawców krwi i DKMS

2 000,00

1 marca-31 grudnia 2021 r.

Stowarzyszenie Amazonek Kołobrzeg

Edukacja i rehabilitacja – kontra rak piersi

8 000,00

1 marca-31 grudnia 2021r.

Stowarzyszenie Użytkowników

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich

Rodzin i Przyjaciół „Feniks” Kołobrzeg

Program edukacyjny dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym

4 000,00

1 marca-31 grudnia 2021 r.

Stowarzyszenie Niewidomych i Słabowidzących w Kołobrzegu

Wspieranie działań integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem

5 000,00

1 marca-31 grudnia 2021 r.

 

2.    z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Nazwa organizacji pozarządowej

Rodzaj zadania

Wysokość przyznanej dotacji

(w zł.)

Data realizacji

Fundacja „Bezpieczny Powiat”

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

30 000,00

1 marca-31 grudnia 2021 r.

Uzasadnienie
W oparciu o uchwały: Nr 340/2021 i Nr 341/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, w dniu 12 lutego 2021 r. komisja konkursowa, powołana uchwałą Nr 359/2021 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 10 lutego 2021 r., rozpatrzyła złożone oferty. W wyniku prac komisji wyłoniono oferty rekomendowane do realizacji w 2021 r.
Nazwy wyłonionych, w wyniku prac komisji, ofert rekomendowanych do realizacji zadań publicznych w 2021 r., przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały było uzasadnione.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy prawnej w roku 2021

24‑11‑2020 10:49:59

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego

02‑05‑2019 08:22:26

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku, w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu w Kołobrzegu rozpatrzył łącznie 2 oferty.

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu rozstrzygnął konkurs, przyznając dotacje następującym organizacjom w poniższych kwotach:

L.p.     Nazwa zadania Nazwa organizacji Kwota dotacji
1. "Opracowanie i wydanie, w formie książkowej, publikacji przedstawiającej w sposób kompleksowy wybrane zagadnienia historii Kołobrzegu po roku 1945 do czasów współczesnych." FUNDACJA HISTORIA KOŁOBRZEGU PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ MIASTA 14 400,00
2. Opracowanie i wydanie, w formie książkowej, publikacji na temat fortyfikacji Twierdzy Kołobrzeg na początku XIX w. FUNDACJA HISTORIA KOŁOBRZEGU
PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ MIASTA

8 100,00

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych w 2019 r.

18‑01‑2019 14:26:39

Wyniki otwartych konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych w 2019 r. z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Informacja o przekazaniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.
31‑12‑2018 13:38:39

Informacja o przekazaniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kołobrzeskeigo w 2019 r. Centrum Poradnictwa Prawnego PRAWNIKON z siedzibą w Rzeszowie, w związku z oświadczeniem o odstępnie od umowy przez Strowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
114KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku
06‑12‑2018 14:14:56
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kołobrzeskiego w 2019 roku".
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
55KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zestawienie wyników otwartych konkursów ofert wspieranych z budżetu powiatu w 2018 r.
27‑04‑2018 13:09:07
Zestawienie wyników otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego w 2018 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
374KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
30‑11‑2017 09:02:03

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kołobrzeskiego w 2018 roku".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
548KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wyniki otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
25‑10‑2016 14:04:38

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kołobrzeskiego w 2017 roku".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
564KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  30‑11‑2015 14:03:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  30‑11‑2015 14:03:51
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2021 11:06:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie