Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia zwykłego


Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać:

03‑01‑2018 11:57:00

Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać (stowarzyszenie osiągnęło swój cel, brak woli członków do kontynuowania działalności, wyczerpanie środków finansowych), należy wykonać następujące czynności:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Etap 1 - Rozwiązanie stowarzyszenia

03‑01‑2018 12:01:56

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel lub członkowie zarządu stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.
Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do organu nadzorującego (Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, Pl. Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg, II piętro, pok. Nr 7) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po wpisaniu informacji w ewidencji organ w terminie do 7 dni wydaje dokument potwierdzający wpis.

  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  • protokół z walnego zebrania (wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia),
  • lista obecności na zebraniu.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Etap 2 - Likwidacja stowarzyszenia

03‑01‑2018 12:03:28

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne - podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia, reguluje powstałe w toku działalności stowarzyszenia zobowiązania, sporządza sprawozdanie finansowe, pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie). UWAGA! Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.
Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzorującego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji oświadczając jednocześnie, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały wszelkie zobowiązania stowarzyszenia. Organ wykreśla stowarzyszenie z ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wykreślenie.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pamiętaj!

03‑01‑2018 12:04:10

Po wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji likwidator informuje właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny w Koszalinie (zgłoszenie aktualizacyjne - na formularzu NIP-2 w Urzędzie Skarbowym, na formularzu RG-OP w Urzędzie Statystycznym; do formularza załącza kopię dokumentu potwierdzającego wykreślenie z ewidencji wydanego przez Starostę Kołobrzeskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Opłaty

03‑01‑2018 12:05:54

Złożenie zawiadomienia o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego oraz wniosku o wykreślenie z ewidencji nie podlega opłacie. Informacje o wpisaniu likwidacji oraz wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji otrzymasz z urzędu - bez żadnych opłat.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Termin i sposób załatwienia

03‑01‑2018 12:07:08

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zawiera braki, wezwiemy likwidatora stowarzyszenia do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

O wpisaniu informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, powiadomimy niezwłocznie likwidatora stowarzyszenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Podstawa prawna

03‑01‑2018 12:07:49
  • Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 210),
  • Ustawa z dn. 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Tryb odwoławczy

03‑01‑2018 12:08:39

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Załączniki, dokumenty niezbędne przy likwidacji stowarzyszenia

03‑01‑2018 12:12:13
Załączniki, dokumenty niezbędne przy likwidacji stowarzyszenia
Dokumenty:
Plik docx zawiadomienie o likwidacji.docx
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zawiadomienie o likwidacji.pdf
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
471KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc lista obecnosci.doc
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
57KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf lista obecnosci.pdf
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
254KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx obwieszczenie w sprawie likwidacji.docx
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf obwieszczenie w sprawie likwidacji.pdf
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
323KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx protokol z walnego zebrania_rozwiazanie.docx
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf protokol z walnego zebrania_rozwiazanie.pdf
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
426KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx wniosek o wykreslenie.docx
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wykreslenie.pdf
03‑01‑2018 12:12:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
557KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzena Ciepłuch , w dniu:  03‑01‑2018 11:55:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  03‑01‑2018 11:55:15
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2018 12:16:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie