Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji


2018-09-17 Oferta na realizację zadania publ. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

10‑09‑2018 15:13:05

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Fundacji Historii Kołobrzegu, Pamięci i Tożsamości Miasta z siedzibą w Kołobrzegu, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do starostwa:

  • tel. 94 35 476 18 wew. 151
  • pocztą elektroniczną na adres: m.ciepluch@powiat.kolobrzeg.pl

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018-05-09 Oferta na realizację zadania publ. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

02‑05‑2018 14:07:33

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Fundacji Historii Kołobrzegu, Pamięci i Tożsamości Miasta z siedzibą w Kołobrzegu, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do starostwa: tel. 94 35 476 18 wew. 170
oraz pocztą elektroniczną na adres: a.mazurek@powiat.kolobrzeg.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2018-04-27 Oferta na realizację zadania publ. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

20‑04‑2018 13:55:04
Zarząd Powiatu w Kołobrzegu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego z siedzibą w Gdańsku, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do starostwa: tel. 94 35 476 18 wew. 170
oraz pocztą elektroniczną na adres: bip@powiat.kolobrzeg.pl
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta na realizację zadania publ. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

08‑06‑2017 14:45:53

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Fundacji Historia Kołobrzegu, Pamięć i Tożsamość Miasta z siedzibą w Kołobrzegu, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "III ZLOT ZIMNOWOJENNY".
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08 ) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi  (formularz w załączeniu) prosimy zgłaszać do starostwa: tel. 94 35 476 18 wew. 151 oraz pocztą elektroniczną na adres: bip@powiat.kolobrzeg.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji

09‑05‑2017 14:21:29

Treść art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

(...) 1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. (uchylony)
3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
7a. Ofertę i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, składa się według uproszczonych wzorów.
7b. Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególności:
1) zakres rzeczowy zadania publicznego;
2) termin i określenie miejsca realizacji zadania publicznego;
3) szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.
7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera:
1) opis wykonania zadania;
2) zestawienie wydatków finansowanych z dotacji.
7d. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia podstawowych informacji dotyczących wykonania zadania publicznego.
8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio przepisy art. 16–18 oraz przepisy wydane na podstawie art. 19. (...)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokumenty:
Plik doc oferta_uproszczona_19a.doc
13‑02‑2019 13:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
84KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc sprawozdanie_uproszczone_19a.doc
13‑02‑2019 13:20:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
49KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oferta na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

09‑05‑2017 14:16:46

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego z siedzibą w Gdańsku, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. z dnia 2016.11.08 ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do starostwa: tel. 94 35 476 18 wew. 151
oraz pocztą elektroniczną na adres: bip@powiat.kolobrzeg.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  09‑05‑2017 14:03:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marek Wiśniewski
email: m.wisniewski@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 354 76 18 wew. 155 fax: 94 354 46 42
, w dniu:  09‑05‑2017 14:03:42
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2019 13:26:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie