Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 015/2019/GN

19‑06‑2019 08:21:26

Informacja o zamknięciu pierwszych pisemnych przetargów publicznych na sprzedaż skłaników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego właśność Skarbu Państwa.

Starosta Kołobrzeski jako organ reprezentujący Skarb Państwa na podstawie § 14  pkt 9) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729) informuje o zamknięciu pierwszych pisemnych przetargów publicznych na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Skarbu Państwa zaplanowanych na niżej wymieniony dzień, bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 014/2019/GN

12‑06‑2019 08:31:16

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 22/3 o pow. 0,0037 ha położona w obrębie 12 miasta Kołobrzeg  przy ul. Jagiellońskiej, zapisana w księdze wieczystej KW nr KO1L/00041688/0.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg  działka nr 22/3, obr. 12 w Kołobrzegu oznaczona jest jako projektowany, główny zewnętrzny układ komunikacyjny miasta 1x2 oraz jako "MW.C.4" (...)
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i właściciela nakładów poniesionych na działce nr  22/3 (...)

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 011/2019/GN

05‑04‑2019 11:34:47

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania dzierżawę w trybie bezprzetargowym  na czas oznaczony do lat 3.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest część o pow. 15,18 m² (w tym grunt zajęty pod kiosk handlowy stanowiący własność przyszłego dzierżawcy - 8,03 m² i  grunt zajęty pod nasadzenie zielone, trawniki i chodniki - 7,15 m²) działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 35/4 położonej w obrębie 13 miasta Kołobrzeg przy ul. Unii Lubelskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00041926/1 z przeznaczeniem na działalność handlową.   
(...) Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 010/2019/GN

18‑03‑2019 14:55:27

Starosta Kołobrzeski zawiadamia,że w dniu 25 lutego 2019 roku została wydana, w trybie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działkami nr nr 47/9 o pow. 0,6604 ha i 47/11 o pow. 0,1268 ha, położonymi w obrębie Stramniczka, gmina Dygowo - poprzez zezwolenie Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie na:

a) rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV (...),  
b) budowę kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV (...),  
c) zajęcie, na potrzeby budowy, obszaru o pow. 720m2 w działce nr 47/9 i 120m2 w działce nr 47/11 (...),
d) prawie prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznej SN 15kV,(...),
e) obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego linii, (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 009/2019/GN

14‑03‑2019 13:44:41

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa   przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie  bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3  na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Unii  Lubelskiej nr 8 w  Kołobrzegu.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 101/7 o pow. 0,0023 ha położoną  w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, przy ul. Unii Lubelskiej,  dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta  nr KO1L/00041687/3, zajęta pod schody, nawis okapu nad wejściem do budynku, nasadzenia zielone, trawnik i chodnik.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg: Działka znajduje się na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg – działka nr 101/7 obr. 12 m. Kołobrzeg oznaczona jest symbolem: „MW.C.4” - teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W kierunkach rozwoju ww. terenu wskazano, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, usługowej, biurowej (administracyjnej) i hotelowej; możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna, apartamentowa, hotelowa i pensjonatowa, usługowa, gastronomiczna, rekreacyjno-sportowa, usługowo-oświatowa i kulturowa.  
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 008/2019/GN

14‑03‑2019 13:35:11

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest część o pow. 3,60 m² działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 35/4 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie 13 miasta Kołobrzeg, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00041926/1 przeznaczona pod lokalizację schodów do lokalu mieszkalno-usługowego nr 2 w budynku nr 43 przy ul. Unii Lubelskiej.    
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg: Działka znajduje się na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca  2013r. zmienioną Uchwałą Nr XLI/631/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018r. - działka nr  35/4 obręb 13 miasta Kołobrzeg  oznaczona jest jako podstawowy układ komunikacyjny  miasta oraz jako „MW-5” - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej i oświatowej, z możliwością uzupełnienia terenu o następujące preferowane  funkcje: mieszkaniową wielorodzinną, usługową, gastronomiczną, rekreacyjno-sportową, usługową-oświatową; gdzie należy dążyć do rewitalizacji zabudowy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ustaleniach ogólnych.
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 5 lat za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 007/2019/GN

14‑03‑2019 09:12:38

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.
Adres: Obręb Miasto Gościno, gmina Gościno, ul. Lubkowicka. (...)
Opis nieruchomości: Działki wchodzą w skład pasa drogowego drogi publicznej ulicy Lubkowickiej i zabudowane są infrastrukturą drogową. Z dniem 1 stycznia 2019 r. droga nr 3342Z (ulica Lubkowicka) została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą nr XLI/312/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 września 2018 r. i zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą nr LXII/366/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 września 2018 r. (...) 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 006/2019/GN

15‑02‑2019 15:07:23

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie Gminie Kołobrzeg na okres do 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 339/1 o pow. 13,24 ha obręb Grzybowo gmina Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042751/0.
Opis nieruchomości: Przedmiotem użyczenia jest część o pow. 830 m² działki nr 339/1 położonej w obrębie Grzybowo gmina Kołobrzeg  z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącego zejścia na plażę.
Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego: W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo, w rejonie plaży nadmorskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/333/2018 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 maja 2018r. - część działki nr 339/1 położonej w obrębie Grzybowo gmina Kołobrzeg przeznaczona jest pod ciąg pieszy – istniejący (02KP). (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 005/2019/GN

15‑02‑2019 13:41:44

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie.
Nr księgi wieczystej: KO1L/0005191/5 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. 
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia  nieruchomości: Działka nr 463/6 o pow. 0,0009 ha, obręb ewidencyjny Miasto Gościno, gmina Gościno. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 326 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2019 08:25:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie