Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 010/2019/GN

18‑03‑2019 14:55:27

Starosta Kołobrzeski zawiadamia,że w dniu 25 lutego 2019 roku została wydana, w trybie art. 124 ust. 1, w związku z art. 124a ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działkami nr nr 47/9 o pow. 0,6604 ha i 47/11 o pow. 0,1268 ha, położonymi w obrębie Stramniczka, gmina Dygowo - poprzez zezwolenie Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie na:

a) rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV (...),  
b) budowę kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV (...),  
c) zajęcie, na potrzeby budowy, obszaru o pow. 720m2 w działce nr 47/9 i 120m2 w działce nr 47/11 (...),
d) prawie prowadzenia eksploatacji sieci elektroenergetycznej SN 15kV,(...),
e) obowiązku znoszenia przez właściciela nieruchomości ograniczeń i zakazów wynikających z istnienia pasa technologicznego linii, (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 009/2019/GN

14‑03‑2019 13:44:41

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa   przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie  bezprzetargowym na czas oznaczony do lat 3  na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Unii  Lubelskiej nr 8 w  Kołobrzegu.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 101/7 o pow. 0,0023 ha położoną  w obrębie 12 miasta Kołobrzeg, przy ul. Unii Lubelskiej,  dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta  nr KO1L/00041687/3, zajęta pod schody, nawis okapu nad wejściem do budynku, nasadzenia zielone, trawnik i chodnik.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg: Działka znajduje się na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg – działka nr 101/7 obr. 12 m. Kołobrzeg oznaczona jest symbolem: „MW.C.4” - teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W kierunkach rozwoju ww. terenu wskazano, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterach, usługowej, biurowej (administracyjnej) i hotelowej; możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna, apartamentowa, hotelowa i pensjonatowa, usługowa, gastronomiczna, rekreacyjno-sportowa, usługowo-oświatowa i kulturowa.  
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 008/2019/GN

14‑03‑2019 13:35:11

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest część o pow. 3,60 m² działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 35/4 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie 13 miasta Kołobrzeg, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00041926/1 przeznaczona pod lokalizację schodów do lokalu mieszkalno-usługowego nr 2 w budynku nr 43 przy ul. Unii Lubelskiej.    
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg: Działka znajduje się na obszarze dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/466/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 czerwca  2013r. zmienioną Uchwałą Nr XLI/631/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 marca 2018r. - działka nr  35/4 obręb 13 miasta Kołobrzeg  oznaczona jest jako podstawowy układ komunikacyjny  miasta oraz jako „MW-5” - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej i oświatowej, z możliwością uzupełnienia terenu o następujące preferowane  funkcje: mieszkaniową wielorodzinną, usługową, gastronomiczną, rekreacyjno-sportową, usługową-oświatową; gdzie należy dążyć do rewitalizacji zabudowy zgodnie z wytycznymi zapisanymi w ustaleniach ogólnych.
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 5 lat za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 007/2019/GN

14‑03‑2019 09:12:38

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kołobrzeskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.
Adres: Obręb Miasto Gościno, gmina Gościno, ul. Lubkowicka. (...)
Opis nieruchomości: Działki wchodzą w skład pasa drogowego drogi publicznej ulicy Lubkowickiej i zabudowane są infrastrukturą drogową. Z dniem 1 stycznia 2019 r. droga nr 3342Z (ulica Lubkowicka) została pozbawiona kategorii drogi powiatowej uchwałą nr XLI/312/2018 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 września 2018 r. i zaliczona do kategorii dróg gminnych uchwałą nr LXII/366/18 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 27 września 2018 r. (...) 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 006/2019/GN

15‑02‑2019 15:07:23

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie Gminie Kołobrzeg na okres do 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 339/1 o pow. 13,24 ha obręb Grzybowo gmina Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042751/0.
Opis nieruchomości: Przedmiotem użyczenia jest część o pow. 830 m² działki nr 339/1 położonej w obrębie Grzybowo gmina Kołobrzeg  z przeznaczeniem na utrzymanie istniejącego zejścia na plażę.
Przeznaczenie w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego: W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo, w rejonie plaży nadmorskiej, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/333/2018 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 maja 2018r. - część działki nr 339/1 położonej w obrębie Grzybowo gmina Kołobrzeg przeznaczona jest pod ciąg pieszy – istniejący (02KP). (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 005/2019/GN

15‑02‑2019 13:41:44

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Koszalinie.
Nr księgi wieczystej: KO1L/0005191/5 – prowadzona w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. 
Oznaczenie geodezyjne i powierzchnia  nieruchomości: Działka nr 463/6 o pow. 0,0009 ha, obręb ewidencyjny Miasto Gościno, gmina Gościno. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 004/2019/GN

31‑01‑2019 13:28:55

Starosta Kołobrzeski jako organ właściwy w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr nr 47/9 o pow. 0,6604 ha i 47/11 o pow. 0,1268 ha, położonymi w obrębie Stramniczka, gmina Dygowo, w oparciu o przepisy  art. 124 ust. 1 i ust. 4,  art. 124a. uogn oraz art. 61 § 4 Kpa zawiadamia, że zostało wszczęte na wniosek Energa Invest sp. z o.o. z siedzibą 80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472 z dnia 03 października 2018r. (data wpływu: 08.10.2018r.), uzupełniony pismem z dnia 25.10.2018r. (data wpływu: 30.10.2018r.), działającej z pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr nr 47/9 o pow. 0,6604 ha i 47/11 o pow. 0,1268 ha, położonymi w obrębie Stramniczka, gmina Dygowo, dla których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1L/00025615/0, stanowiących własność nieustalonych spadkobierców Jana Makomaski - poprzez udzielenie zezwolenia dla Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział  w Koszalinie na:

  • rozbiórkę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV o długości: 56m w działce nr 47/9 i 12 m w działce nr 47/11,
  • budowę kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości: 56m w działce nr 47/9 i 12m w działce nr 47/11 – zlokalizowanych na głębokości nie mniejszej niż 0,9m i szerokości strefy ochronnej 0,5 m od osi kabla oraz z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

W związku z powyższym, wzywa się następców prawnych Jana Makomaski oraz inne osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości do zgłoszenia Staroście Kołobrzeskiemu, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia, swoich praw do przedmiotowej nieruchomości oraz ich udokumentowania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 003/2019/GN

25‑01‑2019 09:43:31

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg  przeznaczonych do oddania w dzierżawę  w trybie  bezprzetargowym na czas oznaczony z Gmina Miasto Kołobrzeg przy udziale Urzędu Morskiego w Słupsku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 002/2019/GN

03‑01‑2019 13:00:27

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zawarcia kolejnej umowy użyczenia  z Akademią Morską w Szczecinie.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - Działka  nr 4/59 o  pow. 0,1145 ha obręb 3 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042736/9, Działka nr 174/6 o pow. 0,1713 ha obręb 4 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00006233/9.
Opis nieruchomości: Przedmiotem użyczenia są nieruchomości Skarbu Państwa położone w granicach Portu Morskiego Kołobrzeg zabudowane nabrzeżem promowym oraz Ośrodkiem Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu stanowiącym nakłady Akademii Morskiej w Szczecinie. (...)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomości użyczane są z przeznaczeniem na poligon ćwiczebny w ramach prowadzonych przez Ośrodek szkoleń dla rybaków.  (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 323 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 33
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2019 14:57:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie