Informacje Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami


Informacja nr 002/2019/GN

03‑01‑2019 13:00:27

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zawarcia kolejnej umowy użyczenia  z Akademią Morską w Szczecinie.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - Działka  nr 4/59 o  pow. 0,1145 ha obręb 3 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00042736/9, Działka nr 174/6 o pow. 0,1713 ha obręb 4 miasto Kołobrzeg, księga wieczysta nr KO1L/00006233/9.
Opis nieruchomości: Przedmiotem użyczenia są nieruchomości Skarbu Państwa położone w granicach Portu Morskiego Kołobrzeg zabudowane nabrzeżem promowym oraz Ośrodkiem Szkoleniowym Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu stanowiącym nakłady Akademii Morskiej w Szczecinie. (...)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: Nieruchomości użyczane są z przeznaczeniem na poligon ćwiczebny w ramach prowadzonych przez Ośrodek szkoleń dla rybaków.  (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 001/2019/GN

03‑01‑2019 12:58:02

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami informuje, że narady koordynacyjne w roku 2019 odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, przy ul. Gryyfitów 4-6, według szczególowego harmonogramu (załączony plik pdf).

Zgodnie z art. 28b ust.5 w/w ustawy terminy rozpatrywania wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej realizowane będą zgodnie z zasadą wykorzystania najbliższego (licząc od daty wpływu wniosku wraz z kompletną dokumentacją i opłatą administracyjną) terminu narady koordynacyjnej wg w/w harmonogramu - jednakże ze względów technicznych (konieczność przekazania stosownych informacji i dokumentów do zespołu koordynacyjnego)  termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze od wpływu takiego wniosku.
    
Spotkania zespołów koordynacyjnych odbywać się będą w dotychczasowej tradycyjnej formie posiedzeń, zaś dodatkowo istnieje możliwość równoległej lub zamiennej realizacji w/w uzgodnień w formie narad prowadzonych w formie uzgodnień elektronicznych. Stosowne dostępy do usługi elektronicznej koordynacji dokumentacji projektowej można uzyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego wniosku (którego wzór można pobrać ze strony tut. starostwa https://kolobrzeski.webewid.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 057/2018/GN

26‑11‑2018 14:17:41

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10,00 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 444 o pow. 1,02 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Siemyśl, gmina Siemyśl, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie - stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 056/2018/GN

26‑11‑2018 14:12:24

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego LU3 o pow. 80,02 m2, położonego na I piętrze budynku mieszkalno – usługowego wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych do 1026/10000 części działki nr 197/1 o pow. 0,0759 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 13 Miasto Kołobrzeg KW nr KO1L/00025064/2 - stanowiącego własność Powiatu Kołobrzeskiego. (...)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 055/2018/GN

20‑11‑2018 10:20:07

Starosta Kołobrzeski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.
Położenie nieruchomości: Przedmiotem dzierżawy jest część o pow. 425 m² działki stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 100/3 o pow. 0,1051 ha położonej w obrębie 13 miasta Kołobrzeg, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu prowadzona jest księga wieczysta nr KO1L/00054775/1 zajętej pod schody do lokali użytkowych położonych na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 101/18 przy ul. Koszalińskiej 31A-I w Kołobrzegu.
Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg: Działka znajduje się na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXXIV/466/13 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 12.06.2013r. - działka nr 100/3 oznaczona jest symbolem „MW-7” – teren o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi. (...)
Forma władania: Dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat.  (...)  

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 054/2018/GN

20‑11‑2018 10:11:37

Starosta Kołobrzeski informuje o zamiarze wszczęcia (...) postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami nr nr 47/9 o pow. 0,6604 ha i 47/11 o pow. 0,1268 ha, położonymi w obrębie Stramniczka, gmina Dygowo, dla których Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1L/00025615/0. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej właścicielem nieruchomości jest Jan Makomaski. Według posiadanych informacji ww. osoba nie żyje i nie przeprowadzono po niej postępowania spadkowego.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z ww. nieruchomości (...).
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ul. Gryfitów 4-6, tel. 94 35-301-60 w. 241.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 053/2018/GN

19‑11‑2018 14:10:03

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje, że w dniu 16 listopada 2018r. o godz. 1300 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 402/16 o pow. 0,1115 ha, KW nr KO1L/00025028/8 - stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Komisja przetargowa uznała przetarg za zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium - nikt nie przystąpił do przetargu (art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 052/2018/GN

19‑11‑2018 14:08:42

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 1200 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 402/15 o pow. 0,1054 ha, KW nr KO1L/00025028/8 - stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Komisja przetargowa uznała przetarg za zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium - nikt nie przystąpił do przetargu (art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 051/2018/GN

19‑11‑2018 14:07:13

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 11.00 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy Pl. Ratuszowym 1, drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 402/14 o pow. 0,0939 ha, KW nr KO1L/00025028/8 - stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego. Komisja przetargowa uznała przetarg za zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium - nikt nie przystąpił do przetargu ( art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja nr 050/2018/GN

19‑11‑2018 14:05:41

Zarząd Powiatu w Kołobrzegu działając w imieniu Powiatu Kołobrzeskiego, informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10.00 został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu przy pl. Ratuszowym 1, pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 402/13 o pow. 0,0970 ha, KW nr KO1L/00025028/8 - stanowiącej własność Powiatu Kołobrzeskiego.
Komisja przetargowa uznała przetarg za zakończony wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium- nikt nie przystąpił do przetargu ( art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 315 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 32
Informacja wytworzona przez:
Marek Wiśniewski , w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marzena Ciepłuch
email: bip@powiat.kolobrzeg.pl tel.:94 35 47 618 wew.151 fax: 94 35 44 642
, w dniu:  18‑06‑2007 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2019 13:02:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie